Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı

02-08-2018 12:17    1200

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 82858591-010.07.01
Konu: Antrepolarda YGM uygulaması

13.01.2016 /13099466
DAĞITIM YERLERİNE

02.12.2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) ile Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yürütülen antrepolara eşya giriş çıkış işlemleri, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılması işlemleri, antrepoların altışar aylık dönemler itibariyle sayım işlemleri ile antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespitlerin Tebliğin yayımı tarihinden itibaren gümrük memurlarınca gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu idari işlemimizin iptali talebiyle Danıştay 15. Daire nezdinde dava açılmıştır. Danıştay 15. Dairesinin 2014/9839 esas ve 18.12.2014 tarihli kararı uyarınca anılan Tebliğ değişikliğinin yürütülmesi durdurulmuştur.

Yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde oluşan yeni durunu göre hazırlanan 2015/14 sayılı Genelge ile antrepolardaki işlemlerin YGM’ler ve gümrük memurları tarafından birlikte yürütülmesi yönünde düzenleme yapılmış ve uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Daha sonra Bakanlığımıza 16.12.2015 tarihinde tebliğ olunan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 16.09.2015 tarih ve 2015/987 Esas sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararına karşı itirazımız kabul edilmiş ve Danıştay 15. Dairesinin yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına hükmedilmiştir.

Ancak. 30/6/2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1,3,4,11,16 ve 17. maddelerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 15. Dairesinin E:2015/5712 sayılı dosyasında Bakanlığımız aleyhine açılan davada dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması ve 2015/14 sayılı Genelge hakkında verilmiş bir mahkeme kararının bulunmaması nedenleri ile gümrük iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesini teminen, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Yönetmeliğin ilgili maddeleri ile 2015/14 sayılı Genelgeye göre işlem yapılmasına devam edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Gümrükler Genel Müdür V.

Dağıtım:
Gümrük ve T icaret Bölge Müdürlükleri


Etiketler: