Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13099466 Sayılı Yazısı

02-08-2018 12:18    1167

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 40216608
Konu: Antrepolardaki İşlemler ile Gözetim
ve Denetim Faaliyetleri

GENELGE
(2015/14)

Bilindiği gibi Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi;

“Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısım tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.”

Hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)’de antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilecek işlemler belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 12 nci fıkrasında “gümrük gözetimi” deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler olarak tanımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinin “Görevli gümrük memurları” başlıklı 554 üncü maddesi ise,

“(1) Geçici depolama yerleri ile genel ve özel antrepolarda, işleticilerin kendi memurlarından başka gümrük memurları da bulunur. Gümrük memurlarının bulunması zorunlu olmayan geçici depolama yerleri ile antrepoları belirlemeye Müsteşarlık yetkilidir.

(2) Gümrük personeli, giriş, çıkış, elleçleme, teşhir, kayıt ve nakil işlerinde gümrük idaresi adına gerekli denetim ve gözetimi yapmak üzere hazır bulunur.

(3) Bu memurlar, giriş ve çıkış kapılarını ve geçici depolama ve antrepo sahasını kolaylıkla gözetim altında tutacak vaziyette hazırlanmış özel yerlerde çalışır ve görevlerinin devammca işlerinden ayrılmaz.”

Hükmünü amirdir.

Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi de;

“Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kanunda gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar.”

Hükmündedir.

Yukanda belirtilmiş olan mevzuat hükümleri çerçevesinde, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirilmesi hüküm altına alınmış olan işlemler, söz konusu Tebliğ ve bu Tebliğe dayanılarak çıkarılan genelge hükümlerine göre yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yürütülecektir. Bu kapsamda, antrepoya eşya giriş-çıkışında sistem üzerindeki (TIR-Transit Takip Programı, NCTS veya BİLGE) boşaltma, sonlandırma ve sevk işlemleri de, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirilecektir.

Diğer taraftan, gümrük mevzuatının gümrük gözetim ve denetimine ilişkin hükümleri çerçevesinde, antrepoda görevli memurlar tarafından antrepolarda aşağıda belirtilen gözetim ve denetim görevleri yerine getirilecektir.

1- Antrepoda görevli memurlarca, antrepoda yer alan kamera sistemlerinin ve teknik donanımların belirlenen niteliklere uygunluğu sürekli olarak kontrol altında tutulacaktır.

2- Görevli memurlarca, antrepo açma ve işletmeye ilişkin tüm şart ve yükümlülükler kontrol edilecek; taahhütlerine uymayan veya Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında Yönetmeliğin 525 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılacaktır.

3- Memurun yanı sıra yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin de bulunduğu antrepolar, üç kilit altına alınarak bir kilit ilgili antrepo işleticisine, bir kilit yetkilendirilmiş gümrük müşavirine diğeri de antrepoda görevli memura teslim edilecektir.

4- Antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemleri, görevli memurun nezaretinde yapılacaktır. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince düzenlenen ve imza altına alman tutanaklara görevli memurlarca ayrıca imza tatbikine gerek bulunmamaktadır.

5- Görevli memurlarca, gümrük idaresince verilen elleçleme izni kapsamındaki faaliyetlerin gözetim ve denetimi yapılacaktır.

6- Gümrük Kanununun 105 inci maddesinin ilgili hükümleri uyarınca antrepo işleticilerince verilen liste göz önünde bulundurulmak suretiyle gümrük müdürlüklerince antrepolardaki eşya düzenli olarak sayılacaktır. Sayımlarda tespit edilen noksanlık ve fazlalıklar için Gümrük Kanununun 236 ncı maddesinin ilgili hükümleri uygulanacaktır.

7- Suiistimal ve kaçakçılık gibi yolsuzluk hallerinin tespiti durumunda ise antrepolar gümrük müdürlüklerince derhal tam tespit yöntemiyle sayılacak ve gerekli cezai işlem ve yaptırımlar uygulanacaktır.

8- Antrepo işleticileri tarafından tutulan antrepo stok kayıtlarının, mevzuat hükümlerine uygun tutulup tutulmadığı ile antrepodaki mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı hususları antrepoda görevlendirilen memurlarca kontrol edilecek ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeyen antrepolar hakkında gecikmeksizin gereği yapılacaktır.

9- Antrepoda görevli memurlarca, antrepo işleticisi tarafından tutulan stok kayıtları ile gümrük idaresi kayıtları düzenli olarak karşılaştırılacak ve her iki kaydın da uyumlu olup olmadığı, mevcut durumu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilecek, uyumsuzluk olması durumunda sebebi araştırılarak gereği yapılacaktır.

Bu kapsamda, antrepolarda işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini ve gümrük denetim ve gözetiminin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde ve sayıda memur görevlendirilmesi yapılacak; işlemlerin aksamasına mahal verilmemesini teminen gümrük müdürü ve bölge müdürünce gerekli tedbirler alınacaktır.

Antrepoda görevli memurlarca yapılacak olan gözetim ve denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığı, memurların görevi başında bulunup bulunmadığı, görevlendirmelerin işleri aksatmayacak şekilde makul sayıda yapılıp yapılmadığı ve benzeri hususlar düzenli aralıklarla bölge müdürlüklerince kontrol edilecek; görevini tamamen ya da gereği gibi yapmayan personel hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır.
Antrepodaki tüm işlemlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden antrepoda görevli memurun yanı sıra ilgili gümrük müdürü ve bölge müdürü de sorumludur.

2014/30 sayılı Genelge ve 2014/1 sayılı İç Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Nurettin CANİKLİ
Bakan


Etiketler: