Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

    Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

 ZD1- Çok Zor Durum Tespit İşlemi:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında;

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca amme alacağının 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabileceği husus hüküm altına alınmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan;

    05.05.2011 tarih ve 27925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2 Seri No.lu Tebliğ’in 11 nci Maddesi ile
    21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği’nin 21 nci maddesinde.


Tecil ve taksitlendirme talebinin değerlendirilmesinde, yükümlülerin çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince hazırlanmış çok zor durum raporlarının dikkate alınacağı

Hususu hüküm altına alınmıştır.