Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

 Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1 - Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesi açısından tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
Gümrük Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği ile 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan hükümler doğrultusunda Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin eşyanın süre uzatım talebinde rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti ve Raporlanması,

GC2 - İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
07.10.2009 tarih 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar” hükümleri doğrultusunda, geçici ithalata konu eşyanın kullanımı sonucu üretilen eşyanın hangi oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden rejimin öngördüğü oranda ihraç edildiğinin tespiti ve Raporlanması,

DR1 - Dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
27.01.2005 tarih 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/8391 Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejim Kararı ve Bu Karara istinaden Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 20.12.2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat: 2006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri gereğince Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre uzatımı taleplerinin incelenmesi, tespiti ve Raporlanması,

NK1 - Eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
Nihai Kullanım uygulaması; Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile 07.10.2009 tarih 27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki 2009/15481 sayılı Karar” hükümleri doğrultusunda verilen Nihai Kullanım İzin Belgesi kapsamındaki eşyanın, bu mevzuata uygun olarak ve izinde gösterilen işleme tabi tutulup tutulmadığı hususunun tespit ve raporlaması,

GK1 - Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespitnin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi; serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, ancak teminat alınarak niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulması ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmesine imkan tanıyan bir rejimdir.

Serbest dolaşımda olmayan eşya için Gümrük Kontrolü altında İşleme İzni veren gümrük müdürlüğünce gümrük vergilerine karşılık bir teminat alınır.

Gümrük idaresince alınan teminat;

Rejim kapsamındaki eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde serbest dolaşıma girmiş olduğunun, ikincil işlem görmüş ürünlerin ise;

    Tasfiyeye tabi tutulduğunun,
    Yeniden ihraç edildiğinin
    Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulduğunun,
    Mahrece iade edildiğinin,
    İmha edildiğinin,

Tespiti halinde iade edilir.

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi kapsamında işlem gören eşyaya ilişkin ibra işleminin yapılması için bu hususun bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından tespit ve raporlanması gerekmektedir.