Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sadece C sınıfı onaylanmış kişi statüsü verilmektedir. A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi yeni başvurları artık kabul edilmemekte sadece mevcut A ve B sınıfı belge sahibi firmalar, belge süresi sona ermesi halinde 15 AĞUSTOS 2017 tarihine kadar geçerli olmak şartı ile belge yenileme yapabilirler.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi alma ( C Sınıfı) veya mevcut statü belgesini yenileme (A, B ve C Sınıfı) başvurularında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Tespit Raporu gerekmektedir.
 
Bu nedenle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi almak veya mevcut statü belgesini yenilemek isteyenlerin, 30.12.2011 tarih ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu Basitleştirilmiş Usul Gümrük Genel Tebliğin de belirtilen usul ve esaslar ile ilgili olarak;
 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile tespit sözleşmesi yapılması,
Söz konusu Tebliğ ve Genelge ekinde yer alan formata uygun“OK1 Tespiti Talep Formu”nun talep sahibi tarafından düzenlemesi,
Söz konusu Tebliğ de istenilen belgeleri, OK1 Başvuru Formu ile birlikte Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine iletilmesi gerekir.

 

Tespit işleminin sözleşmenin yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içerisinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince olumlu veya olumsuz olarak rapora bağlanır
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından hazırlanan olumlu raporun, ibrazı zorunlu diğer belgelerle birlikte müracaat sahibi tarafından şahsen veya yetkili temsilcisi tarafından, 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin 9 No.lu ekinde yer alan form ekinde yetkili bölge müdürlüğüne iletilmesi

Yasal zorunluluktur.